Skip to main content
1862. - 1923.
Lauksaimniecības augstākās izglītības pirmsākumi
Latvijas Universitātes galvenā ēka 19. gadsimta beigās
 • 1862. gadā dibina Rīgas Politehnikumu, kurā uzņem pirmos klausītājus Sagatavošanas nodaļā.
 • 1863. gadā Rīgas Politehnikumā izveido Lauksaimniecības nodaļu, kurā sagatavo kvalificētus lauksaimniecības speciālistus ar augstāko izglītību.
 • 1896. gadā Rīgas Politehnikumu pārveido par Rīgas Politehnisko institūtu. Lauksaimniecības nodaļa izvietota šī institūta laboratorijas ēkā Puškina ielā (patlaban A. Kronvalda bulvāris 4).
 • 1919. gada 28. septembrī svinīgi atklāj Latvijas Augstskolu. Tās Lauksaimniecības fakultātē ir divas nodaļas - Lauksaimniecības un Mežkopības. Vienlaikus durvis pirmo reizi studentiem ver Veterinārmedicīnas fakultāte.
 • 1920. gadā Lauksaimniecības fakultātes sastāvā tiek izveidota Mežkopības nodaļa, savukārt 1921. gadā fakultātei tiek piešķirts Vecauces muižas centrs ar tam piederošo zemi.
 • 1923. gadā Latvijas Augstskolu pārdēvē par Latvijas Universitāti.
1936. - 1941.
Patstāvīgas augstskolas tapšana
Jelgavas pils 1939. gadā
 • 1936. gada 26. jūlijā Ministru kabinets pieņem lēmumu uz Jelgavu pārcelt Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, tā izveidojot jaunu augstskolu - Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju.
 • 1938. gada 23. decembrī Valsts un ministru prezidents Kārlis Ulmanis izsludina likumu "Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Satversme".
 • 1939. gada 3. jūlijā atklāj Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, kurā ir divas fakultātes: Lauksaimniecības un Mežsaimniecības.
 • 1939. gada 28. oktobrī notiek Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas telpu iesvētīšanas svinības, kurās piedalās Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.
 • 1940. gadā Akadēmijas studiju plānu pārveido pēc PSRS augstskolu paraugiem. Abās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas fakultātēs pagarina studiju laiku līdz pieciem gadiem.
 • 1941. gada 29. jūnijā nacistiskās Vācijas armija ienāk Jelgavā, Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju pārdēvē par Lauksaimniecības akadēmiju Mītavā.
1944. - 1961.
Akadēmijas atjaunošana
Jelgavas pils atjaunošanas darbi 1961. gadā
 • 1944. gada jūlijā nodeg Jelgavas pils, līdz ar to arī augstskola beidz pastāvēt. Tā tiek atjaunota Rīgā kā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija ar piecām fakultātēm - līdzās Lauksaimniecības un Mežsaimniecības fakultātēm durvis ver arī Veterinārmedicīnas fakultāte, kas augstskolai pievienota no Latvijas Universitātes, kā arī jaundibinātās - Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte un Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultāte.
 • 1945. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā dibina Neklātienes nodaļu.
 • 1947. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā dibina Zemes ierīcības fakultāti.
 • 1948. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā dibina Hidromeliorācijas fakultāti.
 • 1948. gadā Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultātes vietā dibina Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāti.
 • 1949. gadā izveido Mežtehnikas fakultāti, savukārt Lauksaimniecības fakultāti sadala Agronomijas un Zootehnikas fakultātēs.
 • 1955. gadā Neklātienes nodaļu pārveido par Neklātienes fakultāti ar piecām nodaļām. Neklātienē 1955./56. studiju gadā studē 972 studenti.
 • 1956. gadā Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas birojs ar atsevišķu 20. oktobra lēmumu atļauj akadēmijai izdot avīzi "Plēsums" latviešu valodā uz četrām lapaspusēm ar formātu puse no avīzes Pravda, periodiskums divas reizes mēnesī ar tirāžu 1500 eksemplāri. Pirmais "Plēsuma" numurs iznāk 3. novembrī.
 • 1956. gada 29. oktobrī Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Ministru padome pieņem lēmumu Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju pārcelt uz Jelgavu.
 • 1957. gada 1. septembrī Jelgavā darbību sāk Mežsaimniecības, Mežtehnikas, Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultātes. Pārējo fakultāšu pārcelšanās no Rīgas uz Jelgavu turpinās līdz 1964. gadam.
 • 1960. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā darbojas vīru un sieviešu kori, apvienotais dziesmu un deju ansamblis, estrādes ansamblis, deju un dramatiskie kolektīvi.
 • 1961. gadā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā dibina piecas problēmu laboratorijas un divas zinātniskās nozaru laboratorijas.
1968. - 2018.
Top jaunas fakultātes
LLU galvenā mītne - Jelgavas pils no putna lidojuma 2008. gadā
 • 1968. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā dibina Lauksaimniecības ekonomikas fakultāti.
 • 1984. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā dibina Lauksaimniecības celtniecības fakultāti.
 • 1990. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā dibina Humanitāro institūtu.
 • 1992. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē dibina Informātikas institūtu.
 • 1993. gadā, apvienojot Ūdenssaimniecības, Zemes ierīcības un Lauku būvniecības fakultātes, izveido Lauku inženieru fakultāti. Apvienojot Agronomijas un Lopkopības fakultātes, izveido Lauksaimniecības fakultāti.
 • 1998. gada 5. februārī Saeima apstiprina Latvijas Lauksaimniecības universitātes satversmi, savukārt 18. februārī to izsludina Valsts prezidents Guntis Ulmanis.
 • 2009. gadā tiek izgaismota Jelgavas pils austrumu fasāde Lielupes krastā.
 • 2011. gadā pabeigta Jelgavas pils Austrumu spārna trešā stāva renovācija.
 • Ar 2012. gada 1. septembri, nomainot ierasto pirmkursnieku koku stādīšanas tradīciju Jelgavas pils parkā, tiek aizsākta tradīcija - akadēmiskā ceļa bruģēšana.
 • 2013. gadā tiek izveidota Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte.
 • 2014. gadā pabeigta Valdekas pils rekonstrukcija.
 • 2015. gadā atjaunota LLU Senāta zāle.
 • 2016. gadā parakstīts līgums par projekta „Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšana un fasādes atjaunošana” realizāciju.
 • 2017. gadā sākta pils Dienvidu spārna logu un durvju nomaiņa, bēniņu siltināšana. Sāk atjaunot ēkas fasādi un ventilācijas sistēmu. Kosmētiskais remonts Dienvidu kolonādē.
 • 2018. gada 6. martā LLU Senāts apstiprināja universitātes nosaukumu angļu valodā "Latvia University of Life Sciences and Technologies"
 • 2018. gada 14. jūnijā aprit 280 gadi kopš ielikts pils pamatakmens. Pabeigta LLU Aula, Aula foajē, Zelta un Sudraba zāles atjaunošana.
2022.
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes logo
 • No 2022. gada 1. septembra Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) turpina savu darbību kā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU). Šādu lēmumu šī gada 2022. gada 18. maijā pieņēma universitātes Konvents, un tas augusta beigās nostiprināts universitātes Satversmes grozījumos. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes saīsinātais nosaukums ir LBTU. Starptautiskajā vidē universitāte turpinās izmantot nosaukumu “Latvia University of Life Sciences and Technologies”.
 • LBTU ir zinātnes universitāte, kuras darbība gan augstākajā izglītībā, gan pētniecībā saistīta ar dabas resursu inovatīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kas arvien pieaugošo klimata pārmaiņu kontekstā kļuvusi par universitātes identitātes kodolu. Lai gan savas vēsturiskās attīstības pirmsākumos universitātē pārstāvētas tikai divas nozares – lauksaimniecība un mežsaimniecība -, no kurām viena vairāk kā 80 gadus nesusi universitātes vārdu, mūsdienās LBTU, kas līdz šim bija zināma kā LLU, kļuvusi par daudznozaru universitāti.
 • Šobrīd universitāte noteikusi trīs prioritāros specializācijas virzienus zinātnē: 1. lauksaimniecība, meža un veterinārās zinātnes; 2. inženierzinātnes un tehnoloģijas; 3. sociālās zinātnes. Tajos arī tiek piedāvātas augstākās izglītības programmas gan pamatstudiju un augstākā studiju, gan doktora studiju līmenī.